Dịch vụ soát xét kế toán


I-CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN

1. Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;

2. Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kế toán;,

3. Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

4. Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng;

5. Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

6. Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

7. Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định;

8. Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;

9. Tư vấn điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;

II-PHÍ DỊCCH VỤ

Phí dịch vụ được xác định theo số lượng chứng từ phát sinh hàng tháng như sau :

STT SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ PHÍ/THÁNG
I NGÀNH DỊCH VỤ PHÍ/THÁNG
1 Không phát sinh 100.000 đồng/tháng
2 Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng 300.000 đồng/tháng
3 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 500.000 đồng/tháng
4 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 800.000 đồng/tháng
5 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 1.000.000 đồng/tháng
6 Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 1.200.000 đồng/tháng
7 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
8 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
9 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
10 Trên 200 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng
II NGÀNH THƯƠNG MẠI PHÍ/THÁNG
1 Không phát sinh 100.000 đồng/tháng
2 Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng 400.000 đồng/tháng
3 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 800.000 đồng/tháng
4 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.000.000 đồng/tháng
5 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 1.200.000 đồng/tháng
6 Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
7 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
8 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
9 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng
10 Trên 200 chứng từ/tháng 3.500.000 đồng/tháng
III NGÀNH XÂY DỰNG PHÍ/THÁNG
1 Không phát sinh 100.000 đồng/tháng
2 Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng 400.000 đồng/tháng
3 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 800.000 đồng/tháng
4 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.200.000 đồng/tháng
5 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
6 Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 1.800.000 đồng/tháng
7 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
8 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
9 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng
10 Trên 200 chứng từ/tháng 3.500.000 đồng/tháng
IV NGÀNH SẢN XUẤT PHÍ/THÁNG
1 Không phát sinh 100.000 đồng/tháng
2 Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng 500.000 đồng/tháng
3 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 1.000.000 đồng/tháng
4 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
5 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
6 Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
7 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng
8 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 3.500.000 đồng/tháng
9 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 4.000.000 đồng/tháng
10 Trên 200 chứng từ/tháng 5.000.000 đồng/tháng

Lưu ý :

Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

Advertisements